Skip to main content
 • Informacje dla Udziałowców

Informacje dla Udziałowców

Zapraszamy do zostania udziałowcem Banku Spółdzielczego w Rykach

Kto może zostać członkiem Banku?

Członkiem Banku Spółdzielczego w Rykach może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.

Jakie warunki muszę spełnić aby zostać członkiem Banku?

Warunkiem przyjęcia na Członka Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji, wpłata wpisowego w wysokości 10,00 zł, które nie podlega zwrotowi oraz zadeklarowanie oraz wpłata co najmniej jednego udziału obowiązkowego w wysokości 100,00 zł. Członek może zadeklarować i wpłacić udziały dodatkowe (nieobowiązkowe). Wszyscy członkowie mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów.

Będąc członkiem Banku masz prawo:

 • brać udział w Walnych Zgromadzeniach /Zebraniach Przedstawicieli/ i Zebraniach Grup Członkowskich;
 • wybierać i być wybieranym do organów Banku Spółdzielczego, na zasadach określonych w Statucie;
 • otrzymać odpis Statutu i regulaminów, zaznajamiać się z uchwałami organów Banku Spółdzielczego, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Bank Spółdzielczy z osobami trzecimi;
 • uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały;
 • przeglądać rejestr członków;
 • oceniać działalność Banku Spółdzielczego, zgłaszać wnioski jej dotyczące i żądać informacji o sposobie ich załatwienia.


Obowiązki członka Banku

 • wniesienie wpisowego i zadeklarowanego udziału;
 • stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego;
 • troszczenie się o dobro i jego rozwój, dbanie o poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobieganie działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego;
 • branie czynnego udziału w pracach organów statutowych Banku Spółdzielczego, do których zastali wybrani;
 • uczestniczenie w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów;
 • zawiadomienie pisemnie Banku o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji;
 • poinformowanie Banku o posiadanym adresie poczty elektronicznej lub adresie do doręczeń elektronicznych wpisanym do bazy adresów elektronicznych.


Twoje członkostwo w Banku ustaje na skutek:

 1. Wystąpienia za wypowiedzeniem.
  Członek Banku może wypowiedzieć udział obowiązkowy jak i udziały dodatkowe w każdym czasie za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Wykreślenia z rejestru członków.
  Bank Spółdzielczy może rozwiązać stosunek członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków jeżeli członek przestał odpowiadać wymogom przewidzianym w Statucie Banku i przepisach prawa oraz nie wykonuje obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych.
 3. Wykluczenia.
  Bank Spółdzielczy może rozwiązać stosunek członkostwa przez wykluczenie gdy z winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa członka dalsze pozostawanie w Banku Spółdzielczym nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub dobrymi obyczajami.
 4. Śmierci członka lub ustania osoby prawnej będącej członkiem.
  Skreślenie z rejestru członków następuje w razie śmierci członka, ze skutkiem od dnia zgonu natomiast w przypadku ustania osoby prawnej, która jest członkiem Banku Spółdzielczego, ze skutkiem od dnia utraty osobowości prawnej.


Pamiętaj

 1. Udziały członkowskie w Banku Spółdzielczym są niezbywalne.
 2. Spadkobierca zmarłego członka Banku dziedziczy udziały, jeżeli jest członkiem Banku lub złożył deklarację przystąpienia do Banku.
 3. Jeżeli spadkobierców jest więcej niż jeden, powinni oni wskazać jednego spośród siebie, który będzie wykonywał uprawnienia wynikające z udziałów.
 4. Członek może, w deklaracji przystąpienia do Banku lub w pisemnym oświadczeniu złożonym Bankowi, wskazać osobę, której po jego śmierci Bank jest obowiązany wypłacić udziały oraz inne należności związane z udziałami. Udziały oraz należności te nie wchodzą do spadku po zmarłym członku. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania udziałów i należności może być w każdym czasie zmienione lub odwołane przez członka Banku Spółdzielczego.
 5. Spadkobiercy dziedziczącemu udziały przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Banku bez obowiązku wniesienia wpisowego. Przyjęcie w poczet członków następuje ze skutkiem od dnia śmierci spadkodawcy. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, a także w razie niezłożenia deklaracji przystąpienia do Banku przez spadkobiercę Bank jest obowiązany wypłacić spadkobiercy równowartość przypadających mu udziałów zmarłego członka na zasadach określonych w Statucie.
 6. Członek Banku przed ustaniem członkostwa nie może żądać zwrotu wpłat na udział obowiązkowy.
 7. Wypłata udziału obowiązkowego następuje w roku następnym po roku obrotowym, w którym ustało członkostwo.