Strona Główna

Kredyt płynnościowy

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O KREDYT?

Kredyt na utrzymanie płynności finansowej z dopłatami do oprocentowania może być udzielany producentom rolnym, w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy .

JAKA JEST MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU?

Maksymalna kwota kredytów udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć:

  • 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych,
  • 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych,
  • 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

NA JAKI CEL MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONY KREDYT?

Kredyt może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych
z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, za wyjątkiem spłaty kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowalne w ramach działań PROW 2014-2020, oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do poprawy płynności finansowej poprzez zakup m.in.:

1) kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,

2)  nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,

3)  paliwa na cele rolnicze,

4) inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,

5)  matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,

6)  materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,

7)  pasz objętościowych,

JAK OPROCENTOWANY JEST KREDYT?

Oprocentowanie kredytu WIBOR 3M powiększony o marżę Banku w wysokości 3 p. p. Oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę wynosi 2%, pozostałą część dopłaca ARiMR.

JAKI JEST OKRES SPŁATY?

Kredyt udzielany jest maksymalnie do 60 m-cy. Spłata kredytu w ratach miesięcznych lub kwartalnych.

Kredyt może być udzielany do 31 grudnia 2023 r.